Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op info@vaart.nl

© 2002-2003
VAART!Info

SpitsenVAART!
Hčt platform voor Frankrijkvaarders

Een Franse sluis: dicht zonder licht. Foto © Picaro, 2002

Protestbrief Noord-Zuid tegen Franse vaartijden

  Protestbrief, door de Noord-Zuid en mede-ondertekend door enkele andere organisaties verzonden aan de VNF-directie.
  Lettre de protestation, envoye VNF par Nord-Sud et signe pour soutien par quelques autres organisations.

  Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid,
  Postbus 85158,
  3009 MD ROTTERDAM.(NL)

Mesdames, messieurs,

Door tussenkomst van onze Franse collegas werden wij op de hoogte gesteld van de nieuwe vaartijden vanaf 1 jan. 2002, waartoe besloten door de Service de la Navigation de la Seine (Bericht aan de scheepv. No. 229/S/DIR/2001)
Een verandering van vaartijden, volgens Uw diensten veroorzaakt door een werktijdverkorting naar 35 uur van de dienstdoende ambtenaren.

Par intermediaire de nos collegues en France, nous avons ete informes des nouvelles horaires de navigation a partir du premier janvier 2002, decidees par la Service de la Navigation de la Seine (Avis a la Batellerie no.229/S/ DIR/2001)
Un changement d'horaires selon vos services cause par une reduction des heures de travail des agents de service jusqu'a 35 heures.

Het merendeel van de vrachtschepen heeft een bemanning van twee personen, welke hen in staat stelt, conform de vaar- en rusttijdenregeling van de Rijnvaart (C.C.R.-Straatsburg)- mede-ondertekend door Frankrijk- 7 uur per persoon per dag (totaal 14 uur) te varen.
La plupart des bateaux de transport a une equipe de deux personnes, leur permettant de naviguer selon les regles de repos Rhenane (C.C.R.- Strassbourg.)- agree par la Rep. Francaise- 7 heures par personne par jour (Total 14 h.)

De huidige vaartijden zijn:

 • De verbinding Duinkerken-Schelde en de Seine boven Parijs: Van 7u30 tot 17u30 s winters en van 6u30 tot 19u30 s zomers, met de mogelijkheid van tegen betaling schutten buiten deze uren;
 • De Seine beneden Parijs: van 7u00 tot 19u00, met de mogelijkheid, het gehele jaar buiten deze uren tegen betaling te schutten;
 • Rhone 05u00 tot 21u00 en het gehele jaar van 21u00 tot 05u00 op verzoek;
 • Voor het kleine, zg. Freycinet, vaargebied: 's Winters van 7u30 tot 17u30, 's zomers van 6u30 tot 19u30.

  Les horaires de navigation actuelles sont :

 • Au liaison Dunkerque-Escaut et la Seine amont de Paris: de 07h.30-17h.30 en hiver et de 06h.30-19h.30 en ete , avec possibilite d' eclusage contre facturation en dehors de ces heures;
 • Seine aval de Paris: 07h.00-19h.00 avec possibilite d' eclusage contre facturation en dehors de ces heures toute l'annee,
 • Rhone 05h.00-21h.00 et 21h.00-05h.00 sur demande toute l'annee.
 • Pour le reseau petit gabarit, dit Freycinet, horaire d'hiver 07h.30-17h.30, horaire ete 06h.30-19h.30.

  Voordelen te verwaarlozen
  Een voorlopige berekening van de nieuwe vaartijd volgens de Service Navigation de la Seine leert ons dat, op groot vaarwater, de voordelen te verwaarlozen zijn:
  Tegen betaling van ca. Ffrs. 50,- per sluis is het nu al mogelijk, de 14 uur vol te maken. Op het Can. Du Nord, op de eerste 20 km. aan de noordzijde, wint men s zomers niets en s winters 4 uur. Echter, voor diegenen, die hun vaardag zouden willen beëindigen bij het invallen van de nacht, is er geen mogelijkheid om hun schepen af te meren.
  Het recht, de plicht zelfs van de schipper, om zijn schip af te meren, wanneer hij dat noodzakelijk acht, zou de doorvaart van alle andere schepen verhinderen, zoals dat trouwens op veel plaatsen op klein vaarwater het geval is.
  Voor de rest van het vaargebied geeft de berekening aan, dat de schipper in het gunstigste geval 10 uur per dag zal kunnen varen, vergelijkbaar met het winter-regime van heden, en dat hij 's zomers drie uur gaat verliezen. Bovendien zullen meerdere vaarroutes 's zondags of zelfs 's zaterdags en 's zondags gesloten zijn (zoals de niet-geautomatiseerde Marne) of, in het laag-seizoen, helemaal dicht zijn (zoals het Can. Sambre a l'Oise), afgezien van het bestellen van de doorvaart met opgave van datum en tijdstip, tegen extra betaling.

  Un calcul provisoire des nouvelles horaires selon la Service de la Navigation de la Seine nous apprend, que, dans le grand gabarit, les avantages sont derisoires:
  Contre facturation, il est deja possible de completer les 14 heures a raison de Ffrs. 50,-- par ecluse. Au Canal du Nord, au premiers 20 kilometres, versant Nord, on gagne rien en ete et 4 heures en hiver.
  Par contre, dans cette epoque il n'y a pas de possibilite de garer les bateaux pour ceux, qui voudraient terminer leur journee de travail a la tombee de la nuit. Le droit, meme le devoir du patron-batelier, d'amarrer son bateau quand il le juge necessaire, bloquera le passage pour tout autre bateau, comme d'ailleurs a beaucoup d'endroits au petit gabarit.
  Pour la reste du reseau, ce calcul montre, qu'au meilleur cas, le marinier pourra naviger 10 heures par jour, l' equivalent du regime d'hiver actuel et qu'il perdrera 3 heures en ete . En plus, plusieurs itineraires seront fermees le dimanche, meme samedi et dimanche (Marne non-automatisee) ou meme completement en basse saison (sauf demande sous annonce - contre facturation-) comme le Canal de la Sambre a l'Oise.

  De regeling voor een belangrijk deel van het vaarwegennet: Maas, Can. De l'Est, Branches Nord en Sud, Saone, Rhone, Can. Rhone au Rhin en Marne au Rhin, Marne la Saone en de verbinding Saone-Seine en Saone-Yonne is nog niet bekend. Dienstdoende mensen ter plaatse voorzien nog beperktere regels.
  Les regles pour une partie importante du reseau des voies navigables: Meuse - Canal de l'Est, branches nord et sud, Saone - Rhone - Canal Rhone au Rhin et Marne au Rhin, Marne a la Saone et la liaison Saone-Seine et Saone-Yonne, ne sont pas encore publiee.
  Selon les agents sur place l'on prevoit des reglementations encore plus serrees.

  Strijdig met concurrentieregels
  Wij zijn ervan overtuigd, dat instelling van de nieuwe vaartijden strijdig is met de concurrentieregels binnen de Gemeenschap in de verhouding tussen het vervoer over de binnenwateren en de andere modaliteiten en met het recht van vrij vervoer van personen en goederen binnen de Gemeenschap.
  Nous sommes convaincus, que l'instauration des nouvelles horaires de navigation abuse contre les regles communautaires de concurrence entre le transport fluvial et les autres modalites et contre le droit de passage libre l'interieure de la communaute.

  Voor wat betreft het kleine, zg. Freycinet-vaarwater, eisen wij kort en bondig het opheffen van de nieuwe vaartijden en een verbetering van de vaar-omstandigheden door baggerwerken, een efficienter onderhoud en een betere organisatie van de sluisbediening om waarlijk het vervoer over water te promoten.
  Quant au reseau petit gabarit, dit Freycinet, nous exigeons la suppression pur et simple des nouvelles horaires et une amelioration des conditions de navigation par dragages, un entretien plus efficace et une meilleure organisation des services d' eclusage, pour vraiment premouvoir le transport fluvial.

  In die contekst gaan wij onze leden aanraden, betaling van vaartrechten te heroverwegen en U alle verloren uren t.o.v. de huidige vaartijden in rekening te brengen.
  Dans ce contexte, on va aviser nos adherents de reconsiderer le payement des droits de navigation et de vous facturer toute heure perdu en comparaison avec les horaires actuelles.

  Hoogachtend,
  Agreez l'expression de notre consideration distinguee,

  Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid, Rotterdam (NL)
  Evens Joseph, (secr.)

  Als toevoeging hebben we de volgende boodschap aan de organisaties in onze deelmarkt meegestuurd:
  Comme supplement nous avons envoye le message suivant aux organisations dans notre secteur:

  Si vous etes d'accord avec ce texte, veuillez le signer avec votre cachet d'organisation et l'envoyer a la direction de V.N.F, fax: 00 33 321632442 (Bethune)

  La Nord-Sud vient de l'envoyer par E-mail aux adressen marquees au dessus. (Site VNF)
  On en serait reconnaissant, si la C.A.T.F. voudrait rediger des formulaires et les distribuer aux adherents qui, a leur tour, pourraient y remplir en route les heures perdues, et les envoyer au bureau du C.A.T.F., ou directement, comme facture, a VNF Nancy (peages).
  Example: Un voyage de 7 jours de A a B, heures perdues 15 h., Calcul 15/12 x le tarif jounalier de surestarie.

  Indien U akkoord gaat met deze tekst, gelieve hem, voorzien van een stempel van Uw organisatie, te ondertekenen en naar de directie van VNF. te sturen, fax no. 0033 321632442 (Bethune)

  De Noord-Zuid heeft deze per E-mail aan de bovenvermelde (zie VNF.-site) E-mailadressen verstuurd. Wij zouden er erkentelijk voor zijn, als het CATF formulieren zou opstellen en onder hun leden zou willen verspreiden, die er, op hun beurt, onderweg de verloren uren op zouden kunnen invullen en deze naar het CATF.-kantoor sturen, dan wel rechtstreeks, in de vorm van een rekening, naar V.N.F.-Nancy (Inning vaartrechten)
  Bijvoorbeeld: Een reis van 7 dagen van A naar B, 15 verloren uren. Berekening: 15/12 x dagtarief overliggeld.>>

  Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid (Nord-Sud)
  J. Evens, secr.  Schrijf je nú in voor SpitsenVAART!

  De mailinglist SpitsenVAART! houdt je dagelijks per
  E-mail op de hoogte van ontwikkelingen in de vaart op Frankrijk.

  Naam (en scheepsnaam):
  E-mailadres: • VAART!Mobiel

  index