Welkom bij VAART!
VAART!PORTAL: SCHEEPVAART | SCHEEPSBOUW | CRUISE | SLEEP & DUW | HAVENS | BAGGER | PRIKBORD


Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op info@vaart.nl

©
VAART!Info

Powered by Pivot - 1.40.3: 'Dreadwind'

Tips of eigen foto's bij het nieuws?
Mail ze naar VAART!
VAART!NieuwsNet / Fotolog / Rusland

04 Nov '04 -Peijs: Geen extra regels voor ontgassen

DEN HAAG 4/11 update - De ontploffing van het mts Charlotte is voor minister Peijs vooralsnog geen aanleiding de regels voor het ontgassen van tankschepen aan te scherpen. 'De veiligheidsrisico's zijn acceptabel indien men zich houdt aan de daarvoor gestelde regels', zegt zij in antwoord op vragen van het CDA-Tweede Kamerlid dr Eddy van Hijum over de ontgassingsproblematiek. 

Eťn van die vragen was: 'Ziet u aanleiding om nadere eisen te stellen aan de marktstructuur van de tankvaart, waarin vele kleine vervoerders staan tegenover grote ladingaanbieders?' De verantwoordelijkheid ligt tijdens de vaart bij de schipper, en bij de verlader als het schip aan de steiger ligt, aldus Peijs. Met het verrekenen van kosten voor het ontgassen in de vrachtprijs bemoeit de minister zich niet, en het ontbreekt haar aan bevoegdheden om eisen te stellen aan de marktstructuur. 'Het is de verantwoordelijkheid van de marktpartijen om de marktstructuur in hun voordeel aan te passen.'

Vrije markt
'Ik ben er mede voor verantwoordelijk voor dat er sprake is van een vrije markt in de binnenvaart', reageert minister Peijs. 'Dat is op dit moment het geval. Ik ben niet bevoegd om nadere eisen te stellen aan de marktstructuur. Het is de verantwoordelijkheid van de marktpartijen om de marktstructuur in hun voordeel aan te passen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) beoordeelt vervolgens of deze aanpassingen geoorloofd zijn.'
De minister wijst erop dat de NMA onlangs ter gelegenheid van de presentatie door de CBRB van de Beleidsvisie Tankvaart heeft aangekondigd te gaan onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor banden tussen ladingaanbieders in de tankvaart, die de vrije prijsvorming belemmeren.

Rendement
Op 4 oktober publiceerde de binnenvaartorganisatie CBRB zijn beleidsvisie binnentankvaart. In zijn vragen citeert Van Hijum uit een voorpublicatie van die beleidsvisie in Weekblad Schuttevaer, als hij de minister vraagt: 'Deelt u de mening van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB) dat het huidige rendement voor tankschepen als gevolg van de marktstructuur te laag is om veiligheid en milieuvriendelijkheid te garanderen?' Peijs: 'Ik kan de mening van het CBRB niet beoordelen.'
De transportverantwoordelijkheid ligt volgens Peijs nadrukkelijk bij de vervoerder. Hij moet de regels op het schip tijdens de vaart naleven.  'Ik kan niet beoordelen of de kosten van veiligheids- en milieuprijzen voldoende tot uitdrukking komen in de vrachtprijs. De vrachtprijs komt tot stand in vrije onderhandeling tussen verlader en vervoerder. Bij die onderhandeling wordt door beide partijen een breed scala aan kostenposten tegen elkaar afgewogen. De rijksoverheid stelt de kaders voor veiligheid en milieu en de betrokken bedrijven nemen binnen die kaders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo veilig en milieubewust te verladen en vervoeren.'

Maatschappelijke discussie
Aanleiding voor de Kamervragen is de 'maatschappelijke discussie' die ondermeer in het VAART!Forum ontstond na de explosie van de tanker Charlotte op het Rhein-Herne kanaal. Bij het ongeval kwam de 30-jarige schipper Alfred Kriekjes uit Hoogeveen om het leven. Van Hijum zet vraagtekens bij de gevolgen van het ontgassen voor veiligheid en milieu, bij de te lage vrachttarieven, de marktstructuur en de verantwoordelijkheden van ladingeigenaren, bevrachters en vervoerders in de tankvaart.
De minister weet van de discussie, maar laat zich niet uit over het ongeval en de mogelijke oorzaak. 'Momenteel wordt door de Duitse autoriteiten onderzocht of de schipper van de Charlotte deze veiligheidsregels heeft overtreden.'

Per 1 januari 2006 is het ontgassen van benzinedampen door binnenschepen verboden, legt Peijs uit in haar beantwoording van de vragen van Van Hijum. Daarover bestaan afspraken met Duitsland en de nadere lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Het ontgassen van benzine is nu al verboden als de vervolglading opnieuw benzine is.
Peijs heeft met verladers en vervoerders afgesproken dat zij er voor zullen zorgen dat na benzine een product zal worden geladen dat geen last heeft van vervuiling door de benzineresten die in de tanks achter zijn gebleven. Ontgassen is in die gevallen niet nodig. 'De verladers zijn vervolgens verantwoordelijk voor het afvangen en verwerken van de benzinedampen die vrij komen tijdens het beladen van de binnenvaartschepen.'


Schriftelijke vragen van het lid Van Hijum (CDA, 29-9-04) en de antwoorden van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat  (3-11-04):


1.    Is de minister ervan op de hoogte dat er, mede naar aanleiding van de explosie op het tankschip de Charlotte, de nodige maatschappelijke discussie is ontstaan over ontgassing van ladingrestanten door de tankvaart?

Ja.
2.    Kunt u aangeven in hoeverre er in Nederland door de tankvaart ontgassing uit ladingtanks plaatsvindt, van welke stoffen en in welke mate?
Het RIVM bepaalt jaarlijks de ontgassingsemissies die gepaard gaan met het transport van 8 categorieŽn vluchtige organische stoffen die door de binnenvaart worden getransporteerd. Deze 8 categorieŽn zijn samen verantwoordelijk voor circa 85% van alle ontgassingemissies. De emissies in Nederland in 2002 zijn opgenomen in de onderstaande tabel.
 
Emissies in Nederland van VOS uit ladingrestanten van binnentankvaart
StofEmissie in tonkm
UN 1203 (benzine)0,70
UN 1268 (aardoliederivaten)0,16
UN 3295 (koolwaterstoffen)0,58
UN 1114 (benzeen)0,09
UN 1230 (methanol)0,02
UN 1993 (brandbare vloeistoffen)0,11
UN 2398 (MTBE)0,26
UN 1202 (Gasolie)0
TOTAAL1,92
3.    Welke risico's heeft het ontgassen van ladingrestanten voor de veiligheid, de volksgezondheid en het milieu?
De veiligheidsrisico's van ontgassen zijn acceptabel indien men zich houdt aan de daarvoor gestelde regels. De betreffende regels zijn vastgesteld in het ADNR (veilig-heidsreglement van de Centrale Commissie van de Rijnvaart) en zijn er op gericht om situaties te voorkomen waarbij de damp tegelijkertijd in aanraking kan komen met zowel zuurstof als een ontstekingsbron. Momenteel wordt door de Duitse autoriteiten onderzocht of de schipper van de Charlotte deze veiligheidsregels heeft overtreden.

Het ontgassen van een ladingtank kan risicoīs voor de bemanning van het schip met zich meebrengen. Afhankelijk van de ladingrestanten en de werkzaamheden aan boord tijdens het ontgassen kan er explosiegevaar, verstikkingsgevaar, vergiftigingsgevaar of gevaar voor bedwelming optreden.
Risico's voor de volksgezondheid en het milieu zijn er als gevolg van de concentratie van luchtverontreinigende stoffen in de lucht, waaronder de vluchtige organische stoffen (VOS). VOS-emissies dragen bij aan ozonvorming op leefniveau. Vrijwel alle ontgassingsemissies betreffen VOS. De totale VOS-emissie door ontgassingen ligt rond de 2 kton per jaar (zie tabel bij antwoord op vraag 2), minder dan 1% van de totale VOS-emissie in Nederland. 
4.    In hoeverre worden veiligheids- en milieueisen momenteel door de bevrachters integraal in de bedrijfsvoering toegepast? Komen de kosten van veiligheids- en milieumaatregelen voldoende tot uitdrukking in de vrachtprijs?
In de meeste gevallen is transport geen activiteit van verladers. De bevrachters (tussenpersonen die zorgen voor bemiddeling tussen verladers en vervoerders) zijn zelf niet gebonden aan veiligheids- en milieueisen, omdat zij fysiek geen productie- of transportactiviteiten ondernemen. De verladers zijn alleen wettelijk aansprakelijk voor het naleven van de regels op de inrichting, waartoe het schip alleen behoort als het aan de steiger ligt. De vervoerder is verantwoordelijk voor het naleven van regels op het schip tijdens de vaart.
Ik kan niet beoordelen of de kosten van veiligheids- en milieuprijzen voldoende tot uitdrukking komen in de vrachtprijs. De vrachtprijs komt tot stand in vrije onderhandeling tussen verlader en vervoerder. Bij die onderhandeling wordt door beide partijen een breed scala aan kostenposten tegen elkaar afgewogen. De rijksoverheid stelt de kaders voor veiligheid en milieu en de betrokken bedrijven nemen binnen die kaders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo veilig en milieubewust te verladen en vervoeren.
5.    Deelt u de mening van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB) dat het huidige rendement voor tankschepen als gevolg van de marktstructuur te laag is om veiligheid en milieuvriendelijkheid te garanderen? (Schuttevaer, dd. 21 augustus 2004)  Ziet u aanleiding om nadere eisen te stellen aan de marktstructuur van de tankvaart, waarin vele kleine vervoerders staan tegenover grote ladingaanbieders?
Uit het antwoord op vraag 4 kan geconcludeerd worden dat ik de mening van het CBRB niet kan beoordelen.
Ik ben er mede voor verantwoordelijk dat er sprake is van een vrije markt in de binnenvaart. Dat is op dit moment het geval. Ik ben niet bevoegd om nadere eisen te stellen aan de marktstructuur. Het is de verantwoordelijkheid van de marktpartijen om de marktstructuur in hun voordeel aan te passen. De Nederlandse Mededingingsau-toriteit (NMA) beoordeelt vervolgens of deze aanpassingen geoorloofd zijn.
In dit verband wil ik er nog op wijzen dat de NMA onlangs ter gelegenheid van de presentatie door de CBRB van de Beleidsvisie Tankvaart heeft aangekondigd te gaan onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor banden tussen ladingaanbieders in de tankvaart, die de vrije prijsvorming belemmeren.
6.    Bent u voornemens om beperkingen of andere voorwaarden op te leggen aan het ontgassen door de tankvaart? Zo ja, welke?
Het kabinet stuurt aan op een totaal verbod van het ontgassen van benzinedampen door binnenvaartschepen per 1 januari 2006, vorm te geven in, respectievelijk een wijziging van, de Regeling benzinevervoer in mobiele tanks (V&W) en de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer (VROM). Hiermee worden de ontgassingsemissies met 1/3 verminderd.
Het ontgassen van benzine is reeds verboden indien de vervolglading eveneens benzine is. Aanleiding hiervoor was de Europese Benzinedistributierichtlijn. Nederland heeft tot op heden gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de richtlijn biedt om ontgassingen van benzine door binnenvaartschepen  toe te staan indien de vervolglading gťťn benzine is. Deze uitzonderingssituatie zal per 1-1-2006 worden beŽindigd ter uitvoering van de afspraken die met Duitsland en de andere lidstaten van de Centrale Commissie van de Rijnvaart zijn gemaakt over een geharmoniseerde implementatie van de Benzinedistributierichtlijn.

Deze afspraken zijn een gevolg van een enige jaren terug door de toenmalige Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM aan hun Duitse ambtgenoten gericht verzoek om de inwerkingtreding van een eerder aangekondigd unilateraal verbod van de ontgassing van benzinedampen ongeacht de aard van de vervolglading op te schorten om een geharmoniseerde implementatie van het beoogde totaalverbod mogelijk te maken.
Duitsland heeft destijds met dat verzoek ingestemd.

De reductie van de VOS-emissies als gevolg van deze maatregel draagt tevens bij aan het binnen bereik brengen van het emissieplafond voor VOS, dat de Europese Unie aan Nederland als onderdeel van een Europees anti-verzuringsbeleid heeft opgelegd.
7.    Welke rolverdeling ziet u bij de aanpak van deze problematiek weggelegd voor de eigenaar van de lading, de bevrachter en de schipper?
Over de uitvoering van het totaalverbod op ontgassen van benzine heb ik uitvoerig gesproken met het verladende en vervoerende bedrijfsleven. Het gemeenschappelijke bedrijfsleven heeft aangegeven gebruik te gaan maken van zogenaamd compatibiliteitstransport. Dat betekent dat zij er voor zullen zorgen dat na benzine een product zal worden geladen dat geen last heeft van vervuiling door de benzineresten die in de tanks achter zijn gebleven. Ontgassen is in die gevallen niet nodig. De verladers zijn vervolgens verantwoordelijk voor het afvangen en verwerken van de benzinedampen die vrij komen tijdens het beladen van de binnenvaartschepen.


Laatste nieuws in VAART!NieuwsNet:

+++ meer...


Reacties:


Reageer op dit bericht: (Anonieme reacties zonder adres worden verwijderd)

Om een reactie achter te kunnen laten, moet je Javascript inschakelen (en de pagina verversen).

Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie: / Textile

  ( Register your username / Log in )

Kattebel: Ja, stuur mij email als iemand anders reageert.  

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.Naar de openingspagina VAART! Actueel