Welkom bij VAART! Klik hier voor Sitekoers als afstandsbediening.


Varend ondernemen

Is varen je vak, dan is VAART!Bedrijf de plek om je kennis en inzichten als varend ondernemer op peil te houden. Met:ABRI ColumnsABRI Column 99/11:
Ziekenfonds: Geen reŽel alternatief?

Volop commotie in 'ziektekostenverzekeringsland'. Na de vele publicaties en inzage in de gevolgen komen de probleemgevallen aan het licht. Wat is er aan de hand? Iedere zelfstandige heeft inmiddels van de belastingdienst een 'verklaring' ontvangen waaruit blijkt hoe men in 2000 verzekerd is: ůf particulier (huidige situatie) ůf ziekenfonds. De verplichte overgang (indien van toepassing) betekent in veel gevallen grote financiŽle voordelen. Met name de grotere gezinnen met lagere inkomens gaan er financieel fors op vooruit. In deze bijdrage wil ik mij beperken tot de nu gerezen moeilijkheden.ABRI Column 98/6: 1 juli...

Veel ondernemers in de binnenvaart zijn druk bezig met varen, varen en nog eens varen. Kortom, hun onderneming staat centraal in het dagelijkse leven. Hoe het hen financieel vergaat, is o.a. te lezen in de jaarlijkse financiŽle en fiscale rapportage waar inderdaad heel veel gegevens kunnen worden uitgehaald. Zeker wanneer de belastingdruk te hoog dreigt op te lopen, is het van belang na te denken hoe ťťn en ander zou kunnen worden opgelost.ABRI Column 98/5:
Overgang van eenmanszaak naar BV

Veel ondernemers in de binnenvaart hebben een Vennootschap Onder Firma (man-vrouw-firma) of een ťťnmanszaak. Om meerdere redenen kan bewust of onbewust hiervoor gekozen zijn. Een nadere beschouwing.ABRI Column 98/3:
Heffings- en invorderingsrente

Veel ondernemers in de binnenvaart worden er mee geconfronteerd: rente op belastingaanslagen. Tot groot genoegen maar ook tot ontsteltenis. De regels voor het berekenen van heffings- en invorderingsrente zijn per 1 januari 1997 gewijzigd. De nieuwe regels gelden voor de belastingjaren vanaf 1996, maar treden per 1 januari 1998 in werking. Een gedeelte is reeds per 1 juli 1997 ingegaan.ABRI Column 98/2: Fiscaliteiten 1998

Het belastingplan van de 21e eeuw is uit. Vele fiscale veranderingen zullen ons blijven achtervolgen. Interessant voor de fijnproevers, een "drama" voor iedereen die het niet meer bij kan houden en de ontwikkelingen te snel gaan. Toch hebben fiscale invloeden grote gevolgen voor het wel en wee van een binnenvaartonderneming. Gedachten, visies en beleid worden soms zelfs afgestemd op fiscale gevolgen. Kortom, ook in 1998 is weer een aantal fiscale zaken op uw bedrijf van toepassing.ABRI Column 98/1: Arbeidsovereenkomst:
zaak van rechten en plichten

Vele ondernemers in de binnenvaart hebben te maken met personeel en zijn derhalve werkgever in de zin van de wet. Een afspraak tussen werkgever en werknemer heet "arbeids-overeenkomst". Om meer dan ťťn reden is het aan te bevelen de overeenkomst zwart op wit (kan namelijk ook mondeling) te stellen. In de eerste plaats zijn er dan gedurende de looptijd van de overeenkomst, of na afloop daarvan, minder problemen te verwachten omtrent de vaststelling van de wederzijdse rechten en verplichtingen. In de tweede plaats kan in een aantal gevallen alleen schriftelijk van het in de wet geregelde worden afgeweken. Bovendien zijn bepaalde afspraken slechts geldig voorzover zij op schrift staan, bijvoorbeeld afspraken over de proeftijd.ABRI Column 97/12:
Gevolgen van Sloopregeling 1998

Veel is er het afgelopen jaar over gezegd en geschreven. Veel commotie was er de afgelopen zomer over de fiscale benadering van de "sloop-schippers". Alles is, na intensief overleg en correspondentie, op z'n pootjes terechtgekomen. Alles blijft, ondanks een negatieve Hoge Raad uitspraak van 25 juni 1997, bij het oude. De fiscale vrijstelling van f 90.000,-- (bij man-vrouw-firma) blijft gehandhaafd. Maar geldt dit ook voor 1998? Lees ook wat staatssecretaris Vermeend van FinanciŽn op 2 maart 1998 besloot naar aanleiding van het Arrest van de Hoge Raad.ABRI Column 97/11:
Arbeidsongeschiktheid 'nieuwe stijl'

Per 1 januari 1998 treedt de wet Pemba in werking. Pemba staat voor Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsonge- schiktheidsverzekeringen. Het gevolg van Pemba is dat de huidige W.A.O- en A.A.W.-premie wordt vervangen door een volledige werkgeverspremie.ABRI Column 97/6: PEMBA-complex

Er komt weer eens een verandering aan, die van invloed is op iedere schipper. Het gaat om de Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (P.E.M.B.A.). Nee, niet stoppen met lezen van deze eerste ingewikkelde zin. Ik zal (weer) proberen om de essentie toe te lichten zodat u niet alles behoeft te onthouden.ABRI Column 97/5: Slopen met gevaren

Alle schippers die gesloopt hebben en willen/zullen gaan slopen, hebben zich meestal goed laten voorlichten. De stap is immers heel groot. B.B.B., I.O.A.Z., boekwaarde, ECU's, fiscaal afrekenen, tenderen, het zijn alle begrippen die in de loop van de tijd voor velen redelijk duidelijk zijn geworden. Met name is natuurlijk ook interessant te weten waar je financieel staat wanneer alles achter de rug is. Dit laatste is sinds kort met gevaren en vraagtekens omgeven.
In een reactie naar aanleiding van de verwachte uitspraak van de Hoge Raad zet Gerard Kester van de schippersvakbond ONS nog meer vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de sloopregeling.
Columnist Wim Onderdelinden blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Lees zijn aanvullingen op de column.ABRI Column 97/4:
Inbouwkeuken en fiscale gevolgen

De trend die al vele jaren waarneembaar is aan de wal, te weten aanschaf van een mooie nieuwe inbouwkeuken, gaat ook niet aan de binnenvaart voorbij. Men heeft relatief veel geld over om dit belangrijke "domein" er netjes te laten uitzien. Bij een ondernemer in de binnenvaart komen er dan nog wel een aantal fiscale zaken om de hoek kijken.ABRI Column 97/3: BTW en de 'margeregeling'

Als ondernemer in de binnenvaart word je overrompeld met steeds weer nieuwe dingen. We leven in een veranderde samenleving. Wijziging op wijziging zijn soms aan de orde van de dag. De tijd is voorbij om maar te denken: daar heb ik een boekhouder voor. De ondernemer zelf zal ook kritisch en leergierig in moeten spelen op wat (in)direkt op het "ondernemersbord" komt. Op B.T.W.-gebied is er de laatste jaren nogal wat gewijzigd. Een uiteenzetting over de "margeregeling".ABRI Column 97/2:
Fiscale aanpassingen

Een groot aantal fiscale aanpassingen die in 1997 ingaan, zijn vrij laat verschenen. Ieder jaar doe ik in "Volaan Vooruit" hier verslag van. Voordeel is dat in een kort overzicht de belangrijkste aftrekposten e.d. met de nieuwe bedragen worden weergegeven. Kortom, niet alleen de winst uit onderneming bepaalt de hoogte van de verschuldigde belasting.ABRI Column 97/1:
BedrijfsbeŽindigingsuitkering
niet voor iedereen

Vele schippers maken gebruik van de huidige bedrijfsbeŽindigings- regeling. Velen zullen er ook nog gebruik van maken, zo is mijn verwachting. Immers de huidige BedrijfsbeŽindigingsregeling Binnenvaart (BBB) duurt nog tot 1 november 1998. Daarnaast bestond en bestaat de Inkomensvoorziening voor oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ). Twee regelingen die het de schipper mogelijk maken om financieel verantwoord aan de wal te kunnen.
Met een reactie van Schippersvakbond ONS.ABRI Column 96/12:
Restwaarde schip wordt interessant

In de binnenvaart is het niet gebruikelijk om bij de afschrijvingssystematiek uit te gaan van een bepaalde restwaarde van het schip. Wat is de achtergrond? Wat zijn de fiscale gevolgen?
Het laatste nieuws uit Weekblad Schuttevaer van 2 augustus 1997: Waardevermindering drempel bij doorstart met groter schip.


Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie.

Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1997-1999
VAART! Info

index